پتنت اپل نشان می‌دهد که سیری می‌تواند در مورد پاسخ‌های خود محتاط‌تر باشد