فناوری Face ID در آی‌فون X قادر به صدور اجازه جهت خرید خانوادگی نیست