پرتاب شدن مردی در حین بازی با هدست واقعیت مجازی منجر به مرگ او شد!