رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی استان تهران انتخاب شد