هواپیمای مافوق صوت بوئینگ با سرعتی بیش از 6هزار کیلومتر در ساعت!