3 نکته جالب توجه در رفتار کاربران پس از آنکه تلگرام مسدود شد!