سامتل به همه ورزشکاران ایرانی حاضر در المپیک هدایای ویژه می‌دهد