محققان موفق به تولید سوپرچوب‌هایی شدند که می‌توانند جایگزین استیل شوند!