ثبت پتنت جدید هواوی با عنوان MateX در سازمان مالکیت معنوی اروپا