تانک‌های ارتش آمریکا به یک سیستم حفاظتی پیشرفته تجهیز می‌شوند