اپلیکیشن ای بار؛ برنامه حمل و نقل هوشمند بار رونمایی شد