دانشمندان موفق به کشف یخ فضایی در یک قطعه الماس شدند!