فرمت JPEG XS مخصوص استریم های ویدئویی و واقعیت مجازی به زودی عرضه می شود