آیا صداهایی که نوزادان تولید می‌کنند، در همه جای دنیا یکسان است؟