عجیب اما واقعی: استخدام 500 نفر توسط سامسونگ برای تظاهر به عنوان هوادار!