اپل برای ساعت هوشمند خود 24 هزار بار از یک گل عکس برداری کرده است!