مایکروسافت نام نوکیا را از لومیا ۷۳۵ پیش از عرضه در آمریکا حذف خواهد کرد