سود سه ماهه ابتدایی ۲۰۱۵ سامسونگ به لطف پرچمدارانش به بالاترین میزان رسید!