این توپ هوشمند قرار است جان نیروهای پلیس را نجات دهد؛ اما چگونه؟!