لنز هوشمند گوگل شاید خیلی زودتر از آنچه انتظار داشتیم معرفی شود!