اپل احتمالا در آینده امکان پرداخت شخص به شخص را فعال خواهد کرد