نکاتی در رابطه با مقاله "تلفن همراه ایرانی: رویایی شیرین، حقیقتی تلخ"