خبر باورنکردنی؛ پرچمداران آینده یک مشکل بزرگ دارند!