دانشمندان موفق شدند ترانزیستور هم‌اندازه با یک مولکول بسازند!