لوازم جانبی اصلی و غیر اصلی، چه تفاوتی باهم دارند؟