انگری بردز 2 در عرض یک هفته بیش از 20 میلیون بار دانلود شده است!