فاضلاب‌های هواپیما دارای ارزش بالایی برای مبارزه با بیماری هستند!