سه نقطه از خوش آب و هواترین مکان‌های دنیا برای زندگی