اسلحه جدید قاضی Dredd با صدا خفه کن داخلی؛ خاموش و کشنده!