کودکان برای بازی کردن، موبایل را به کنسول‌ها ترجیح می‌دهند!