دو نفر توانستند با کمک ارتباط مغز به مغز، با هم بازی کنند!