هفت سال پیش در چنین روزی اولین تلفن هوشمند اندرویدی متولد شد!