هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی یک فرد برای دسترسی به اینترنت!