اوضاع کامپیوترها خوب نیست؛ ویندوز10 هم نتوانست وضعیت را بهبود دهد