مدیرعامل بلک‌بری از احتمال خداحافظی با سیستم عامل این کمپانی می‌گوید