همراه اول از شاتل خواست اهداف تجاری خود را به عنوان نظر مردم منتشر نکند!