محققان موفق به تکثیر سلول‌های بنیادین جنینی با پرینت سه بعدی شدند!