خداحافظی با تلگرام جدی شد: ساعاتی دیگر برای همیشه مسدود می‌شود...!