تصویربرداری ناسا از کم‌نورترین کهکشان باقی‌مانده از جهان اولیه