آیا سونی در سال ۲۰۱۶ اکسپریاهای کمتری تولید خواهد کرد؟!