پیتنتی از یک باتری عجیب غریب از نوکیا که نه عقل آنرا قبول می‌کند و نه چشم!

“نوآوری” هم در توصیف این پیتنت عجیب غریب از نوکیا کم می‌آورد! امروز طرحی از یک باتری خمیده، پیچیده، تاب دار و قابل انعطاف از نوکیا منتشر شده است که با عقل جور در نمی‌آید، اما …

پیتنتی از یک باتری عجیب غریب از نوکیا که نه عقل آنرا قبول می‌کند و نه چشم! ادامه مطلب »