مرور برچسب

ماهواره استارلینک

ایجاد رقص نور توسط ماهواره‌های استارلینک شرکت SpaceX در فضا!

این هفته در آسمان، نورهای درخشانی مشاهد شد که در امتداد یک خط مستقیم به‌آرامیحرکت می‌کردند. این نورها متعلق به یک ستاره دنباله‌دار یا شهاب‌سنگ نبودند، بلکه مربوط به ماهوارهای پهن‌باند استارلینک شرکت SpaceX می‌شدند که به فضا پرتاب شده بودند. کمپانی…