مرور برچسب

مجمع سالانه

تقسیم سود 541 تومانی برای هر سهم همراه اول

در اولين مجمع عمومي عادي ساليانه سال 94 کشور، برای هر سهم همراه اول 541 تومان سود تقسیم شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، چهارمين مجمع عمومي عادي ساليانه همراه اول که اولین مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به…