مرور برچسب

پژوهشگران

آیا واقعا پژوهشگران، هیدروژن را به فلز تبدیل کرده‌اند؟

هر چه پژهشگران بیشتر به نتایج یکسان دست پیدا می‌کنند، آن نتیجه پررنگ‌تر می‌شود. از طرفی، دلیلی برای شک داشتن به نتایج یکسان، در زمانی که گروهی از کشفیات بر اساس یک مشاهده ارائه می‌شود، وجود دارد. یکی از بزرگترین تیترهای خبری دیروز، دستیابی…