پس از پایان سال ۲۰۱۶ مایکروسافت تولید سرفیس ۳ را متوقف می‌کند