سه شرکت حقوقی به جرگه شاکیان اپل در پرونده نمایشگر معیوب آیفون ۶ پیوستند!