آیا بسته بندی مواد غذایی، ارزش غذایی آن‌ها را کاهش می‌دهد؟