سازنده گوشی هوشمند با دو صفحه نمایش به دنبال کسب سرمایه برای ادامه فعالیت!