آیا افرادی که با هم ازدواج می‌کنند از نظر ژنتیکی مشابه هستند؟!

آیا فقط قطب‌های مخالف یکدیگر را جذب می‌کنند؟ پاسخ این پرسش مثبت است، اما تا زمانی که درباره ازدواج نباشد! مطالعات مختلف نشان داده‌اند که انسان شریک زندگی خود را از نظر نژاد، قومیت، مذهب، سن، …

آیا افرادی که با هم ازدواج می‌کنند از نظر ژنتیکی مشابه هستند؟! ادامه مطلب »