زندگی پس از طرح صیانت چگونه خواهد بود؟ داستانی براساس یک آینده واقعی

با توجه به بندهای طرح صیانت، می‌خواهیم داستانی فرضی از دو سال آینده و از اتفاقات و بحران‌هایی که پس از اجرای این طرح به وجود آمده را برایتان تعریف کنیم.